Sostenibilitat en el Cicle de l’Aigua.

Un projecte de digitalització del territori.

El context actual, així com els escenaris futurs, ens mostren un entorn alterat pel canvi climàtic, amb escassetat d’aigua i amb una necessitat de major resiliència, per a un millor control i eficiència del cicle integral de l’aigua. Un control que només serà possible amb la digitalització de tots els serveis i nivells de l’empresa.

El projecte Sostenibilitat en el cicle de l’aigua. Un projecte de digitalització i transformació del territori, s’ha plantejat com la palanca necessària per a impulsar la transformació digital de l’empresa i el sector de l’aigua. El projecte transformarà de forma integral Aigües de Manresa, i altres petites i mitjanes operadores del sector de l’aigua, a nivell tecnològic, de planificació, de governança, transparència, digitalització, eficiència i capacitació, i amb la premissa de que les actuacions han de ser sostenibles en el temps i amb impacte nul en les tarifes.

Nº Expedient PCAU00129
Pressupost total del projecte: 10.628.086,07 €
Import subvencionat: 6.028.016,67 €

Objectius

Els 12 objectius generals que es busca aconseguir amb el projecte:

1

Donar el pas definitiu cap a la transició digital d’Aigües de Manresa, a través de l’ús de les noves tecnologies i la innovació.

2

Contribuir a una millor planificació, gestió i governança en l’àmbit d’Aigües de Manresa amb la creació d’un Pla integral de gestió de l’aigua, que inclogui el Pla Director Supramunicipal del Cicle Integral de l’Aigua i altres plans derivats.

Es donarà tractament especial a les zones amb xarxes més extenses i menor població.

3

Començar a treballar per excepció, amb la finalitat d’optimitzar els costos operatius dels serveis. Actualment, es treballa a partir de la inspecció i de l’anàlisi de la informació rebuda.

Amb la millora del coneixement dels serveis operats, a través de la seva sensorització, comunicacions i sistemes de tractament de dades, es pretén primordialment actuar en aquells casos en què el sistema detecti un comportament no habitual o que comporti perill.

4

Augmentar l’eficiència energètica de les infraestructures vinculades al cicle integral de l’aigua amb una reducció del consum extern en un 12,59%.

El projecte pretén reduir el cost energètic mitjançant la generació d’energies renovables.

5

Reduir el nombre de fuites a les diferents xarxes en un 5% de mitjana, tenint en compte les particularitats de cadascuna d’elles

6

Incrementar la capacitat de processament de dades i control sobre els serveis explotats, a través d’algoritmes complexos executats de forma perifèrica, mitjançant l’Edge Computing en el telecontrol

7

Tenir la governança sobre els sistemes i les dades produïdes, mitjançant l’ús majoritari d’open hard (Raspberry Pi ESP32 i Arduino) i programes de codi lliure.

8

Dotar-se de les eines necessàries per afrontar (amb 68 captacions, en la seva majoria pous, i amb només 6 ETAP de tipus convencional) les exigències derivades del nou Reial Decret 3/2023, i alhora gestionar 304 punts d’abocament al medi.

9

Adaptar les infraestructures del cicle integral de l’aigua a futurs escenaris de sequera o inundació causats pels efectes del canvi climàtic, incrementant la seva resiliència.

10

Sensibilitzar encara més sobre el cicle integral de l’aigua entre la població augmentant el seu coneixement, potenciant la transparència i la seva vinculació social d’un element essencial com és l’aigua, a través de la creació d’un Observatori Territorial de l’Aigua.

11

Capacitar el personal propi d’Aigües de Manresa amb el desenvolupament de nous perfils professionals, la creació de llocs de treball especialitzats en l’entorn digital i l’automatització.

12

Compartir la nostra experiència amb altres operadors amb problemàtiques i reptes semblants a través de mentories.

Actuacions

L’execució del projecte es reparteix en 12 actuacions que compten amb diverses tasques. 

l

01 . Planejament i canvi climàtic

Volem disposar d’una eina eficient en la planificació i execució d’inversions amb l’elaboració d’un Pla Director Supramunicipal del Cicle Integral de l’Aigua a través del qual obtenir una visió conjunta i coherent dels diversos sistemes que conformen el cicle integral de l’aigua. A partir d’aquest pla director, redactar i/o actualitzar la resta de plans. En els municipis on s’explota el cicle integral de l’aigua, a més, adaptar-los a la planificació existent, generalment de subministrament i sanejament, i integrar-ho en un únic pla.

Pressupost total d’aquesta actuació: 448.984,25 €

02. Balanç hidràulic

Completar la digitalització a efectes de càlcul del balanç dels diferents sistemes del a xarxa d’aigua potable, clavegueram i depuració, incloses les captacions i els abocaments. S’han definit 11 nivells, amb l’objectiu de disposar d’un balanç hidràulic global del cicle integral de l’aigua en temps sec i en temps de pluja, i de diversos balanços parcials producte de la interconnexió dels sistemes a través de l’equació de continuintat de l masa. A tal efecte s’utilitzaran sensors de cabal i sensors de pressió, per poder treballar correctament amb models hidràulics d’alta definició espacial i temporal.

Pressupost total d’aquesta actuació: 2.282.042,45 €

03. Qualitat i contaminació

Implantar un sistema de sensorització per obtenir una bona caracterització i dades d’alta qualitat sobre la qualitat de l’aigua en xarxes de subministrament i contaminació en xarxes de sanejament, al llarg de tot el cicle de l’aigua. La finalitat és la de disposar d’eines, sensors i capacitat analítica, amb la que suplir les carències de les ETAP i les simples cloracions mitjançant el control i el coneixement amb caracterització de l’aigua captada i servida, a la vegada que en sanejament es dipsoa d’un sistemes amb el qual operar els 304 punts d’abocament dels que consta el sistema i determinar la contaminació abocada al medi en temps de pluja.

Pressupost total d’aquesta actuació: 1.381.954,95 €

04. Eficiència energètica

Instal·lació de nous sistemes, amb la finalitat d’incrementar l’eficiència i reduir el cost energètic a través de la generació d’energies renovables i l’ús de sensors per a optimitzar el funcionament dels equips electromecànics, buscant l’equilibri entre eficiència, qualitat i disponibilitat de l’element. 

Pressupost total d’aquesta actuació: 1.829.866,04 €

05. Dades i comunicacions

Desenvolupament i instal·lació de noves infraestructures de telecomunicacions, preparant les infraestructures per als nous escenaris previstos en els propers anys. Ús generalitzat de l’EDGE COMPUTING amb la finalitat d’optimitzar el funcionament del sistema. 

Pressupost total d’aquesta actuació: 1.723.455,88 €

06. Tractament de les dades i posada en valor de la informació

Disseny de les eines per al tractament de les dades proporcionades pels sensors amb l’aplicació d’eines d’intel·ligència artificial (IA), per optimitzar els paràmetres de qualitat i contaminació i prevenir les conseqüències dels possibles escenaris futurs degudes al canvi climàtic.

Pressupost total d’aquesta actuació: 642.675 €

07. Modelització hidràulica

Incrementar la resolució i prestacions de la modelització de tota la xarxa hidràulica amb la finalitat de convertir-la en una eina d’ús habitual i a la vegada poder provar solucions i conseqüències del canvi climàtic, prestant especial atenció a les zones més sensibles i vulnerables. 

Pressupost total d’aquesta actuació: 808.037,50 €

U

08. Comunicació i transparència

Potenciar la transparència i participació de la societat, posant especial èmfasi a la comunitat de la que formem part, a través de la creació d’un Observatori de l’Aigua, que reuneixi agents polítics, socials, acadèmics i governamentals. Impulsar al digitalització a empreses de característiques similars a la nostra, a més de l’acompanyament i mentorització d’altres explotadora.

Pressupost total d’aquesta actuació: 256.025 €

09. Formació

Dissenyar, elaborar i implementar formació específica de noves habilitats digitals per a les persones treballadores actuals i futures, contribuint a la creació de nous perfils professionals i potenciant l’adaptació a les noves tecnologies del personal propi.

Pressupost total d’aquesta actuació: 0 €
* Aquesta actuació va quedar fora del projecte, però es portarà a terme ja que és necessària per a la transformació de l’empresa, per un valor de 140.000 € (parcialment a compte de Fundae).

10. Ciberseguretat i seguretat

Augmentar la ciberseguretat i seguretat de les infraestructures, per garantir la qualitat i garantia sanitaria del servei, així com potenciar la protecció del personal treballadors a través de l’ús de noves tecnologies.

Pressupost total d’aquesta actuació: 193.325 €

11. Definició tecnològica i reenginyeria de processos digitals

Emprendre una reenginyeria digital a l’empresa, que acompanyi tot el procés de transformació digital, amb l’elaboració de plans directors, determinació dels requeriments tecnològics i anàlisi i millora de fluxos d’informació.

Pressupost total d’aquesta actuació: 654.170 €

12. Sistemes informàtics

Dotar a l’empresa dels recursos informàtics necessaris per poder gestionar les dades i processos d’anàlisi que es generaràn i assegurar la independència i autonomia dels nous procediments.

Pressupost total d’aquesta actuació: 407.550 €

Beneficis del projecte

Millorar la qualitat de les masses d’aigua superficials i subterrànies.

Establir xarxes de seguiment i millora dels estats dels ecosistemes fluvials i dels impactes del canvi climàtic.

Tenir una visió integral del cicle de l’aigua, des de la captació fins a l’abocament.

Millorar l’eficiència hídrica ens els sistemes d’abastament.

Tenir unes infraestructures adaptades al canvi climàtic. 

Reduir l’impacte de les concentracions de compostos a l’aigua i l’eutrofització d’aquesta.

i

Millorar al governança, la gestió, la digitalització i la informació del cicle integral de l’aigua i impactar positivament en els municipis. 

Millorar els vincles entre la gestió del cicle integral de l’aigua i la població de les zones rurals.

Fomentar la igualtat de gènere, a través de la millora del cicle integral de l’aigua, i posar en valor el seu paper en aquest àmbit.

Gaudir d’una comunitat que participi, col·labori i promogui els valors de l’aigua, impulsant debats i estudis sobre innovació i sostenibilitat en la gestió del cicle integral de l’aigua

Protegir als col·lectius vulnerables, garantint el dret humà a l’aigua i el compliment de la llei 24/2015 sobre habitatge i pobresa energètica.

Identificar i promoure activitats de replicació del projecte a altres municipis

Aigües de Manresa gestiona el proveïment d’aigua potable en 17 municipis i una entitat municipal descentralitzada del Bages i Moianès així com el clavegueram de 5 d’aquests municipis.

Aquesta web utilitza galetes per millorar-ne l navegació i ús.
Si continues navegant acceptes les condicions d'ús i política de privacitat. ACCEPTAR

Aviso de cookies

Current page

Child settings

WP info